مرور برچسب

کنسولگری انگلیس و آغل گوسفند

بهره برداری از عمارت کنسولگری انگلیس باز هم به تعویق افتاد

«پروژه مرمت کنسولگری انگلیس براساس اعتبار گذاشته شده و قرارداد پیمانکار، تقریبا حدود 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و براساس برنامه زمان بندی تا پایان تابستان جاری کار مرمت تمام خواهد شد.»…
ادامه مطلب ...